FLEXO ARQUITECTURA Pavelló d’habitatge existent

Photography: José Hevia
Date: October 14, 2015

L’encàrrec consisteix en l’ampliació d’un habitatge existent situat en la coberta d’un edifici de finals de S.XIX a Barcelona. La configuració d’aquest nou espai ha de permetre un ús indefinit fins la reforma completa de l’habitatge original. D’aquesta manera, es projecta un volum dotat de la previsió d’instal·lacions que possibiliti aquest ús indefinit en el temps. La nova ampliació s’ubicarà entre l’habitatge existent i la mitgera veïna, de forma que podrà aprofitar ambdós murs com elements de càrrega per al nou volum, fet molt comú en aquest tipus d’ampliacions en coberta. Les premisses són clares: mínim pes, mínim temps d’execució i màxima flexibilitat. Per tant, el pavelló es defineix a partir d’una geometria senzilla i es construeix tot en fusta degut al seu poc pes i la rapidesa d’execució. Per tal d’accelerar i controlar el procés de muntatge, es van muntar les façanes en taller i es van pujar amb una grua fins al seu assemblatge. Els forjats, en canvi, es van muntar completament en obra. El temps total de muntatge va suposar 1 setmana, tenint en compte que en 48 ja s’havia assemblat el pavelló per així procedir als treballs d’instal·lacions i acabats.

Les façanes consisteixen en un entramat lleuger de fusta formada per una estructura de muntants i travessers de 80x80mm i taulers d’OSB per ambdues cares, llana de roca interior, aplacat de suro en exterior i un revestiment ventilat en la seva cara exterior format per tauler tricapa d’avet de 27mm en lames verticals d’ample 200mm fixades amb cargols inoxidables a rastrells de fusta d’avet. El forjat inferior està format per 9 bigues laminades tractades a l’autoclau de secció 24×12 GL-24 que es fixen a mode de pont i recolzades en cassoletes d’acer inoxidables fixades als mur de càrrega existents. El pavelló es col·loca com una peça pivotant en la terrassa anterior. La coberta de l’edifici existent és una coberta a la catalana amb un pendent important. Això i la situació dels baixants fan que el pavelló es col·loqui flotant entre els murs portants i permeti l’evacuació d’aigua sota el mateix. El forjat superior està igualment format per 9 bigues laminades tractades a l’autoclau de secció 240x100mm GL-24, però suportades per l’entramat lleuger de les façanes.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Close
Close